Hvem er omfattet af
Glarmesterlaugets Garantiordning?

Garantiordningen gælgarantider for alle. Uanset om glarmesterarbejdet udføres for dig som privatperson, eller du repræsenterer en virksomhed eller en offentlig institution, er du dækket af garanti-ordningen, når du vælger en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget i Danmark.

Hvad er
Glarmesterlaugets Garantiordning?

Glarmesterlaugets Garantiordning er din garanti for professionelt glarmesterarbejde.
Garantiordningen sikrer, at de aftaler du indgår med Glarmesterlaugets medlemmer altid opfyldes. Der skal ikke underskrives noget særskilt dokument for at være dækket af garantien. Det eneste du skal gøre er at sikre dig, at den glarmester, du vælger, er medlem af Glarmesterlauget. Er du i tvivl så ring til Glarmesterlauget i Danmark på tlf. 33 13 65 10.

Ønsker du at klage over glarmesterarbejde, som er udført af et af Glarmesterlaugets medlemmer, skal du skrive til Glarmesterlauget. Adressen er:

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160, 2. th.
1123 København K
E-mail: info@glarmesterlauget.dk

Hvad omfatter
Glarmesterlaugets Garantiordning?

Garantiordningen dækker alt glarmesterarbejde, som udføres af Glarmesterlaugets medlemmer, Glarmesterarbejde omfatter montering af glas og vedligeholdelse af glasisætninger, herunder nødvendigt tømrer/snedker-, el-, maler- og smedearbejde, bearbejdning af glas, facadearbejde, montering af dør – og vindueselementer, fugearbejde, fremstilling af blyruder samt indramningsarbejde. Ligeledes dækker garantiordningen, uanset om glarmesterarbejdet udføres på bygninger, biler eller skibe.

Hvornår dækker
Glarmesterlaugets Garantiordning?

Når et medlem af Glarmesterlauget ikke kan eller vil opfylde sine forpligtigelser, sikres opfyldelsen af aftalen via Glarmesterlaugets Garantiordning. Det samme gælder, hvis et medlem ikke ønsker at følge Glarmesterlaugets afgørelse i en klagesag.

Ligeledes sikrer Glarmesterlaugets Garantiordning, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet eller en domstolsafgørelse opfyldes.

Som hovedregel opfyldes aftalen ved, at Glarmesterlauget sørger for, at medlemmet selv eller et andet medlem afslutter det påbegyndte arbejde. Alternativt kan Glarmesterlauget vælge at udbetale det tilkendte beløb inkl. eventuelle renter og tillagte sagsomkostninger.

Hvornår dækker
Glarmesterlaugets Garantiordning ikke?

Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre indirekte forvoldte skader. Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af termoruder eller fejl og mangler ved andre termoruder, der er leveret med en fabriksgaranti.

Beløbsmæssig dækning

Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav på op til kr. 100.000 ekskl. moms pr. sag. Den maksimale dækningssum for det enkelte medlem af Glarmesterlauget er kr. 500.000 ekskl. moms.

Reklamationsfrister

Garantiordningen gælder i 5 år, efter at arbejdet er afsluttet. Opstår der problemer inden for denne periode, skal du rette henvendelse til det medlem, som har udført arbejdet. Hvis du ønsker at klage til Glarmesterlauget i Danmark over glarmesterarbejde, som er udført af et af laugets medlemmer, skal du, senest 4 måneder efter, at det pågældende medlem har afvist klagen, at det pågældende medlem har afvist klagen, skrive til Glarmesterlauget.

Glarmesterarbejde med garanti

Kig efter garantilogoet. Logoet er din garanti for ordentligt glarmesterarbejde. Glarmesterlauget i Danmark blev etableret i 1497 og hører dermed til blandt de ældste og mest traditionsrige brancheorganisationer i Danmark. Når du vælger et af Glarmesterlaugets medlemmer, garanterer vi dig professionelt glarmesterarbejde. Som faglærte glarmestre sætter vi nemlig en ære i at levere dig ordentligt håndværk.

Hvis du vil vide mere om Glarmesterlaugets Garantiordning, så kontakt din lokale glarmester eller ring til Glarmesterlauget i Danmark på tlf. 33 13 65 10 og rekvirer vedtægterne for Glarmesterlaugets Garantiordning.

Se også Glarmesterlaugets hjemmeside www.glarmesterlauget.dk

Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160, 2. th.
1123 København K
Telefon 33 13 65 10
Telefax 33 13 65 60
www.glarmesterlauget.dk
info@glarmesterlauget.dk